Allmänna affärsvillkor
för Prime Online GmbH

Gäller från 3.2011

Förord:

Följande affärsvillkor fastställer villkoren för användning av tjänsterna Prime-Date som erbjuds av Prime Online GmbH, Rathausstraße 2, 20095 Hamburg, under diverse olika domäner, t.ex. www.Prime-Date.se, www.Prime-Date.ch, www.Prime-Date.de, www.Prime-Date.at (nedan kallat "Prime-Date". Uteslutande dessa allmänna affärsvillkor gäller för alla användare av och kunder till Prime-Date (nedan kallade "kunder"), även om användning eller åtkomst sker utanför Förbundsrepubliken Tysklands gränser. Kunden accepterar de allmänna affärsvillkoren genom att klicka på respektive knapp under registreringsprocessen.

Paragraf 1. Villkorens omfattning

(1) Prime-Date erbjuder på sin webbplats en tjänst där personer kan kontakta andra personer inom ramarna för de regler som fastställts av Prime-Date. Tjänsten innehåller såväl gratis som avgiftsbelagda tjänster. Vid avgiftsbelagda tjänster uppstår kostnaderna antingen för enstaka bruk eller för åtkomst under en definierad tidsperiod. Registrerade kunder kan i princip använda alla tjänster. Innan de avgiftsbelagda tjänsterna nyttjas informeras kunderna om att dessa tjänster är avgiftsbelagda och vilka avgifter som gäller. Efter att kunderna har betalat motsvarande avgift kan de nyttja tjänsten. Övriga tjänster är alltid gratis.
(2) Följande villkor reglerar användandet av Prime-Date för Prime-Dates kunder.
(3) Prime erbjuder sina tjänster endast för privata, ej kommersiella ändamål. Genom att registrera sig förpliktigar sig varje kund att uteslutande använda tjänsterna för privata ändamål samt bekräftar att han eller hon är minst 18 år gammal och därmed myndig.

Paragraf 2. Beskrivning av tjänsterna och deras omfattning

(1) Prime-Date erbjuder sina kunder tillgång till sin databas och sina system, som kan nås via flera olika domäner, samt via eventuella samarbetspartners som har integrerat Prime-Date på sina webbplatser, ibland även i form av ett "white label"-utförande med motsvarande anpassad tolkning.
(2) Prime-Date ger kunden åtkomst till sitt system genom att kunden får fylla i en frågekatalog som är utformad efter vissa specifika kriterier.
(3) Kundens svar på frågorna i frågekatalogen, samt ytterligare personliga uppgifter, sparas i Prime-Dates databas och kan stämmas av med samtliga av Prime-Dates övriga kunder. Denna avstämning sker baserat på ett förfarande som utformats av Prime-Date, vilket bedömer i vilken mån kundprofiler stämmer överens. Som ett resultat av den databasunderstödda avstämningen mellan den egna egen profil och övriga kunders uppgifter i databasen får kunden en lista över de kunder (kontaktförslag) som kan tänkas passa honom eller henne bra, baserat på kundens egna uppgifter (t.ex. ålder, bostadsort, intressen etc.).
(4) Kunderna kan ta kontakt med andra kunder som föreslås av Prime-Date.
(5) Möjligheten att få kontaktförslag är belagd med en avgift. Kunderna kan få tillgång till denna tjänst under en definierad tidsperiod, som enligt paragraf 8 (3) förlängs automatiskt (t.ex. för 3 månader). (6) Kunderna informeras om tjänsternas omfattning och betalningsalternativ innan de får tillgång till dessa avgiftsbelagda tjänster och kan nyttja tjänsterna efter betalning.
(7) Prime-Date garanterar inte att de föreslagna kontakterna svarar på kontaktförfrågningar från andra kunder och att detta leder till kontakt. Prime-Date har alltså inget ansvar för att kontakter upprättas. Prime-Date garanterar dock på kundens begäran en gratis, automatisk förlängning av åtkomsten till de avgiftsbelagda tjänsterna om inte minst ett kontaktförslag ges av Prime-Date under den inledande, avgiftsbelagda löptiden.
(8) Prime-Date garanterar inte att kunderna har angett korrekta uppgifter, t.ex. i den ifyllda frågekatalogen eller i den vidare kommunikationen.


Paragraf 3. Åtkomst och slutande av kontrakt

(1) För att få åtkomst till Prime-Dates databassystem måste kunden registrera sig. Vid registreringen kan kunden använda ett eget, valfritt lösenord. Ett alias (en pseudonym) skapas automatiskt av Prime-Date. Kunden anger korrekt födelsedatum och försäkrar att han eller hon är myndig. I samband med registreringen uppstår ett kontraktsförhållande mellan Prime-Date och kunden, vilket såvida inget annat anges i lag, rättar sig efter bestämmelserna i dessa allmänna affärsvillkor.
(2) Prime-Date har rätt att när som helst spärra åtkomsten för en kund som använder Prime-Dates system i strid med gällande lag, i synnerhet vid brott mot de förpliktelser som anges i paragraf 7. Vid misstanke om otillåten eller olaglig användning har Prime-Date rätt att kontrollera de uppgifter som kunden angett, och eventuellt att spärra åtkomsten till dessa uppgifter, samt att omedelbart spärra kundens åtkomst. I fall av tvivel har Prime-Date, i den mån det kan anses berättigat, rätt att avgöra om den ifrågasatta användningen är tillåten.
(3) Genom att ta de avgiftsbelagda tjänsterna i anspråk ingår den registrerade kunden i ytterligare ett, från registreringen skilt, kontraktsförhållande med Prime-Date. Detta vidare kontraktsförhållande träder i kraft genom att kunden får ett erbjudande av Prime-Date i form av en beställning som bekräftas med ett klick, och genom att kunden bekräftar denna beställning. Innan kunden accepterar erbjudandet och därmed ingår ett avgiftsbelagt kontraktsförhållande med Prime-Date, har kunden när som helst möjlighet att korrigera sina uppgifter. Prime-Date sparar inte kontraktstexten. Kunden får dock en orderbekräftelse. Kontraktet är på tyska.


Paragraf 4. Dataskydd

Vi är glada över att du intresserar dig för vår webbplats. Vi är måna om att skydda dina personliga uppgifter när vi samlar in, bearbetar och använder dessa under ditt besök på vår webbplats. Dina uppgifter skyddas inom ramarna för gällande rättsliga bestämmelser. Nedan hittar du information om vilka uppgifter som registreras vid ditt besök på vår webbplats och hur dessa används:
(1) Inom ramen för för tjänsterna i avtalet samlas, sparas, redigeras och används kundernas personliga uppgifter, t.ex. ålder, kön, postnummer, telefonnummer, resultat från frågekatalogen och bilder. Personuppgifter är uppgifter om personliga förhållanden och sakförhållanden för en specifik kund eller kund som kan specificeras. Dessutom sparas de personliga användarinställningarna som kunden anger när han eller hon använder Prime-Date. Därmed säkerställs att varje kund alltid har kvar sina personliga uppgifter vid varje nytt besök (ny session - vid varje ny inloggning). Dessutom loggas varje åtkomst till vår webbplats och varje öppnande av filer på webbplatsen. De sparas för interna systemrelaterade och statistiska ändamål. Följande loggas: namnet på den öppnade filen, datum och tid för öppnandet, överförd datamängd, meddelande om lyckat öppnande, webbläsare och begärande domän. Dessutom loggas den begärande domänens IP-adress.
(2) Om du har lämnat personuppgifter till oss, använder vi endast dessa för att svara på dina frågor, för att sluta kontrakt med dig samt för teknisk administration. Dina personuppgifter lämnas endast vidare till tredje part såvida detta krävs för kontraktets fullgörande, i synnerhet för att vidarebefordra beställningsuppgifter till leverantörer, om det krävs för avräkningsändamål eller om du har godkänt att de lämnas vidare. Du har rätt att när som helst dra tillbaka ett godkännande med framtida verkan. Vi raderar de sparade personuppgifterna när du drar tillbaka ditt godkännande för lagring, när din kännedom om uppfyllande av de ändamål som kräver att uppgifter sparas inte längre krävs, eller om det av andra juridiska skäl inte är tillåtet att spara dina uppgifter.
(3) Kunden kan när som helst, utan kostnad, begära att få se det fullständiga innehållet i de uppgifter som Prime-Date sparar.
(4) Prime-Date uppmärksammar uttryckligen kunderna på att dataskyddet i öppna nätverk som Internet inte kan garanteras eftersom tekniken ständigt vidareutecklas. Kunden själv ansvarar för säkerheten för de uppgifter som han eller hon vidarebefordrar över Internet. Vi kan inte garantera fullständigt dataskydd vid kommunikation via e-post, och uppmanar dig därför att skicka konfidentiell information med vanlig post.


Paragraf 5. Kostnader

De tjänster som är tillgängliga för kunden på Prime-Date är gratis, såvida kunden inte hänvisas till att betala en avgift innan en tjänst tas i anspråk. Kostnaderna för de avgiftsbelagda tjänsterna och betalningsmetoden förklaras i samband med att den aktuella avgiftsbelagda tjänsten presenteras. Om kundens åtkomst spärras till följd av kontraktsbrott, kommer inbetalda medel för den icke utnyttjade tidsbaserade åtkomsten till tjänsterna tillfalla Prime-Date, som ersättning för den arbetskostnad som ärendet ger upphov till. Det är kundens ansvar att bevisa att skada har åsamkats denne. Det avgiftsbelagda medlemskapet får inte delas med eller överlämnas till andra personer. Kunden måste snarast informera tjänsten om följande: Ändring av giltighetsdatum för det kreditkort eller den bankförbindelse som används i samband med tjänsten.


Paragraf 6. Invändningar mot kostnadsberäkningarna vid avgiftsbelagda tjänster

(1) Invändningar mot debiterade eller fakturerade kostnader måste meddelas Prime-Date skriftligen senast 14 dagar efter debitering av kostnaderna i fråga, resp. efter att fakturan i fråga har kommit kunden tillhanda. Om kunden inom dessa 14 dagar inte inlämnar några invändningar gäller de debiterade resp. fakturerade kostnaderna. Prime-Date kommer att meddela kunderna om detta förhållande när tidsfristen börjar.
(2) Oväsentliga störningar av tjänsten berättigar inte till ersättning. En förutsättning för berättigad ersättning är dessutom att Prime-Date enligt paragraf 11 i dessa allmänna affärsvillkor ansvarar för störningen.
(3) I händelse av en berättigad invändning får kunder som har betalat för tidsbaserad åtkomst till databasen och Prime-Date som kompensation förlängd åtkomst under den tid som de inte har kunnat nyttja tjänsterna.
(4) I händelse av en berättigad invändning har kunden rätt att ge Prime-Date fem arbetsdagar för att rätta till missförhållandet och utställa ett tillgodokvitto till kunden enligt paragraf (3). Om orsaken för ersättning inte har åtgärdats efter att fristen löpt ut har kunden rätt att säga upp kontraktet. Återbetalning av icke utnyttjat tillgodohavande sker då enligt paragraf 8 (5).


Paragraf 7. Kundens förpliktelser

(1) Kunden försäkrar att han eller hon är myndig, samt befullmäktigad att sluta detta kontrakt enligt sitt lands lagar. Kunden förpliktigar sig dessutom att inte ge minderåriga tillgång till tjänsten och ansvarar själv för att hålla sina inloggningsuppgifter hemliga för minderåriga. På begäran skall kunden bevisa sin ålder med hjälp av en kopia av sitt pass eller sin legitimation, samt en kopia av det konto- eller kreditkort som användes vid registreringen.
(2) Varje kund är förpliktigad att behandla e-post och andra meddelanden eller andra kunduppgifter som han eller hon får i samband med användning av Prime-Dates databas konfidentiellt och inte göra dessa tillgängliga för tredje part utan medgivande från dess författare. Detsamma gäller för andra kunders namn, telefon- och faxnummer, post- och e-postadresser och/eller URL:er. Vidarebefordran av uppgifter från personer som inte är kunder är strängt förbjudet.
(3) Dessutom förpliktigar sig varje kund att inte missbruka Prime-Date, i synnerhet att inte
a) använda Prime-Date för kränkande, stötande, pornografiskt eller på andra sätt olagligt material, eller att sprida sådant material;
b) använda Prime-Date för bedrägliga ändamål, för att förtala eller kränka andra eller för att utlova eller kräva pengar eller tjänster som kan omsättas i pengar;
c) ladda upp filer eller motsvarande på Prime-Date som:
- innehåller virus (infekterad programvara);
- innehåller programvara eller annat material som strider mot upphovsrätten eller andra handelsrättsliga bestämmelser, såvida inte kunden äger upphovsrätten till detta material, eller har ägarens tillåtelse att ladda upp det;
d) använda Prime-Date på ett sätt som påverkar andra kunders tillgång till erbjudandena negativt;
e) skicka meddelanden till andra kunder med annat syfte än personlig kommunikation, i synnerhet gäller detta erbjudanden eller prisförslag på varor eller tjänster;


Paragraf 8. Avregistrering och uppsägning

(1) Alla användare har alltid rätt att avregistrera sig utan att ange skäl till detta. I och med avregistreringen raderas kundens data och kontraktsförhållandet som beskrivs i paragraf 3 (1) upphävs. Prime-Date har alltid rätt att när som helst häva det kontraktsförhållande som beskrivs i paragraf 3 (1).
(2) Om en kund som nyttjar en avgiftsbelagd tjänst avregistrerar sig, påverkas inte det kontraktsförhållande som anges i paragraf 3 (3) i dessa allmänna affärsvillkor. Kunden avsäger sig rätten till icke utnyttjade tillgodohavanden av avgiftsbelagda tjänster vid avregistrering och får alltså inte tillbaka redan inbetalade belopp.
(3) Åtkomst till de avgiftsbelagda tjänsterna enligt artikel 2 (5) och motsvarande kontraktsförhållande enligt paragraf 3 (3) förlängs automatiskt med vald tidsfrist (t.ex. 3 eller 6 månader) efter att tidsfristen för den betalda åtkomsten löpt ut eller, om kunden inte sex veckor före tidsfristens slut, eller annan tidsfrist som valts vid köp av en annan avgiftsbelagd åtkomst, häver kontraktet inom sagda frist.
(4) Avgiftsbelagt medlemskap ska sägas upp i skrift (med egenhändigt tecknad underskrift) och skickas via fax till Prime Online GmbH. All ytterligare information om uppsägningsprocessen finns på Prime-Dates webbsida, under rubriken ”Vanliga frågor”.
(5) Kunder som har betalat för en tjänst och har denna tillgodo då tjänsterna sägs upp, får ersättning för de tjänster som ännu inte nyttjats.


Paragraf 9. Drift

Prime-Date har rätt, men är inte skyldiga, att kontrollera att inskickade uppgifter och bildfiler överensstämmer med rådande lagar eller dessa allmänna affärsvillkor, och om så krävs ändra eller radera innehållet i dessa.

Paragraf 10. Rättigheter
Alla rättigheter till program, tjänster, förfaranden, programvara, tekniker, märken, varumärken, innovationer och allt material som tillhör Prime-Date tillhör uteslutande Prime-Date. Prime-Date äger samtliga användarrättigheter till de ovan nämnda rättigheterna. Användning av samtliga program och deras innehåll, material samt märken och varumärken är endast tillåtet för de ändamål som anges i dessa affärsvillkor. Spridning av programmen, tjänsterna, förfarandena, programvaran etc. – oavsett i vilket syfte – är inte tillåtet.

Paragraf 11. Ansvar

(1) Prime-Date kontrollerar inte riktigheten och säkerheten i den information som byts mellan kunder, och det som kunderna anger i sina profiler. Prime-Date kan därför inte ta något som helst ansvar för denna information. Ansvarsfrihet råder därför. Det är möjligt att kunder, även om detta inte är tillåtet, anger felaktig information eller använder Prime-Date för otillåtna eller olagliga syften. Prime-Date ansvarar inte för otillåtet eller olagligt nyttjande av Prime-Date. Prime-Date ansvarar för att förmedla kontakter, inte för att de leder vidare. Prime-Date har inget ansvar för om det inte uppstår kontakt under kontraktets varaktighet.
(2) Prime-Date tar inget ansvar för att systemet alltid finns tillgänglig utan avbrott, eller för systemrelaterade stopp, avbrott eller störningar hos Prime-Dates tekniska anläggning, som inte drivs av Prime-Date. Prime-Date ansvarar heller inte för åtkomststörningar till Prime-Date på grund av yttre omständigheter, i synnerhet fel på kommunikationsnäten och gateways. Prime-Date ansvarar inte för oväsentliga avbrott av tjänsten.
(3) För skador som inte uppstår på grund av orsakerna som nämnts, ansvarar Prime-Date endast vid avsikt och grov försumlighet från sina organ, medarbetare och avtalsparter, och endast i den omfattning som dessa har medverkat till skadornas uppkomst.
(4) Prime-Date ansvarar endast för avsiktlig skada såvida dess organ, medarbetare eller avtalsparter har brutit mot en kontraktsmässig förpliktelse. Kontraktsmässiga förpliktelser är sådana förpliktelser som över huvud taget möjliggör uppfyllandet av kontraktet, och vilka uppdragsgivaren räknar med eller har rätt att räkna med ska uppfyllas. Ansvaret inskränker sig till typiskt förutsebara och omedelbart uppstående skador. Typiska, förutsebara skador är sådana som faller under det aktuella kontraktets eller standardens skyddande syfte, enligt en objektiv bedömning.
(5) Oinskränkt ansvar för liv, kropp eller hälsa samt ansvar enligt konsumentskyddslagen förblir opåverkad.
(6) I övriga fall är ansvar uteslutet.


Paragraf 12. Ansvarsfriskrivning

Kunden befriar härmed Prime-Date från allt ansvar för skador, alla förpliktelser, utgifter och anspråk som uppstår genom förtal, förolämpning och kränkande av personliga rättigheter av andra kunder, på grund av brott mot immateriella eller övriga rättigheter av kunder. Dessutom friställer alla kunder Prime-Date från allt ansvar och alla anspråk och kostnader som uppstår genom att kunden bryter mot dessa affärsvillkor.

Paragraf 13. Meddelanden

Prime-Date skickar meddelanden till sina kunder med hjälp av popup-fönster efter att kunden loggat in, eller via e-post. Meddelanden från kunder till Prime-Date måste skickas med e-post till de adresser som anges på hemsidan eller med vanlig brevpost.

Paragraf 14. Kvittning/återbetalningsrätt

Baserat på egna sina anspråk mot Prime-date kan kunden endast kvitta fordringar och skulder eller göra sin återbetalningsrätt gällande om kundens krav är rättsligen fastlagda, obestridda eller erkända.

Paragraf 15. Ändring av de allmänna affärsvillkoren.

Prime-Date har rätt att när som helst ändra dessa allmänna affärsvillkor. Prime-Date kommer uttryckligen att informera kunderna om aktuella ändringar. Kunden har två veckor på sig att invända mot de ändrade allmänna affärsvillkoren. Vid varje ändring kommer Prime-Date att hänvisa till detta. Om kunden inte motsätter sig ändringen inom tidsfristen, gäller de nya allmänna affärsvillkoren för denna kund från och med den dag då tidsfristen löper ut. Prime-Date har rätt att ändra dessa allmänna affärsvillkor. Ändringarna träder i kraft så snart de görs tillgängliga på webbsidan. Detta påverkar inte kundens grundläggande rätt att säga upp sitt medlemskap. Om kunden fortsätter att nyttja tjänster från Prime-Date, utgår man från att han eller hon har accepterat ändringarna. Om kunden motsätter sig de ändrade allmänna affärsvillkoren har Prime-Date rätt att omedelbart avsluta det avgiftsfria medlemskap som beskrivs i paragraf 3 (1). Prime-Date har i detta fall dessutom rätt att motsätta sig automatisk förlängning av det avgiftsbelagda medlemskapet som beskrivs i paragraf 2 (5), paragraf 3 (3), paragraf 8 (3). Medlemskapet sägs i detta fall upp i och med att den tid som fastställts för kontraktet löper ut. Prime-Date kommer att informera kunderna om uppsägningen minst 14 dagar innan den aktuella kontraktstiden löper ut.
Kunderna uppmanas därmed att informera sig om den senaste versionen av de allmänna affärsvillkoren, som alltid finns tillgänglig online på vår webbsida. Kundens närvaro på webbplatsen förutsätter oinskränkt godkännande av varje revision eller ändring.


Paragraf 16. Allmänt

Förbundsrepubliken Tysklands lagar gäller för dessa allmänna affärsvillkor och alla rättsförhållanden mellan kunderna och Prime-Date.
Om kunderna är näringsidkare, gäller Prime Online GmbH:s säte som instans för alla rättsprocesser som härrör till detta kontrakt. I övrigt är instans de domstolar som anges i lag.
Om enstaka bestämmelser i dessa allmänna affärsvillkor är eller blir ogiltiga eller ofullständiga, påverkas inte de övriga allmänna affärsvillkoren. Den ogiltiga resp. ofullständiga bestämmelsen ersätts eller kompletteras då av en bestämmelse som kommer det önskade resultatet närmast ur ekonomisk synpunkt.

Artikel 17. Ångerrättspolicy, hävande av ångerrätt

(1) Varje kund kan utan skäl skriftligen (t.ex. via brev, fax, e-post) häva sitt kontraktsförhållande gällande nyttjandet av de avgiftsbelagda tjänsterna från Prime-Date, inom 14 dagar. Fristen börjar efter att dessa instruktioner har mottagits i textform, dock inte före det att kontraktet slutits (registreringsdagen) och inte heller före det att våra informationsförpliktelser har uppfyllts, enligt § 312 c avs. 2 BGB i samband med § 1 avs. 1, 2 och 4 BGB-InfoV och § 312e avs. 1 stycke 1 BGB i samband med § 3 BGB-InfoV. Som garanti för ångerfristen gäller det datum då ångerbegäran skickades. Ångerbegäran skall skickas till:

Prime Online GmbH, Kundenservice, Rathausstraße 2, 20095 Hamburg, Tyskland Fax: +49 (0)40 32527475, e-post service@prime-date.com

(2) Om ångerrätten görs gällande skall ömsesidigt mottagna tjänster återbetalas från båda parter och eventuella dragna medel (t.ex. räntor) betalas. Om du varken helt eller delvis kan ersätta oss för de mottagna tjänsterna, eller endast kan betala tillbaka ett reducerat belopp, måste du på annat sätt kompensera oss i detta avseende. Detta kan leda till att du likväl måste uppfylla betalningsförpliktelserna för tidsperioden fram till hävandet. Förpliktelser om återbetalning måste uppfyllas inom 30 dagar. För dig börjar fristen i och med att du skickar din ångerbegäran, och för oss när vi har tagit emot den.
(3) Vid en tjänsteleverans upphör ångerrätten i förtid om kontraktet från båda parter på kundens begäran är fullständigt uppfyllt, innan kunden har utnyttjat sin ångerrätt.

Slut på ångerrättspolicyn -

Logga in

E-Mail
Lösenord

Glömt lösenordet?